Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–17:00 [email protected]

wprowadzenie na rynek nowej hurtowej sprzedaży gazu do palenisk ze stali corten

3.3 Czteroetapowy proces zmiany ceny i ilości równowagi na …

Wprowadzenie do rozdziału; 11.1 Negatywne efekty zewnętrzne związane z problemem zanieczyszczenia środowiska; 11.2 Publiczne sposoby rozwiązania problemu negatywnych efektów zewnętrznych; 11.3 Prywatne sposoby rozwiązania problemu negatywnych efektów zewnętrznych; 11.4 Dlaczego sektor prywatny nie inwestuje dostatecznych środków w …

8.1 Jak powstaje monopol: bariery wejścia

Monopol naturalny powstaje wówczas, gdy zapotrzebowanie jest mniejsze niż minimalna wielkość produkcji pozwalająca osiągnąć najniższe koszty przeciętne (optimum techniczne), zaznaczone na krzywej długookresowych kosztów przeciętnych. Rynek, na którym korzyści skali występują dla rozmiarów produkcji zbliżonych do rynkowego ...

Piotr Woźniak: Magazyny gazu i własne wydobycie to …

Komisja Europejska uważała dotychczas, że „wszystko załatwi" płynny rynek – i tak do tej pory było. Ale płynny rynek okazał się niewystarczający wobec załamania podaży i skokowego odbicia popytu po zakończeniu gospodarczych lockdownów na całym świecie. Dopiero teraz Bruksela rozważa wprowadzenie takich przepisów.

Nowa geopolityka gazociągów w Europie Środkowo-Wschodniej

Obecny system gazociągów w Europie Środkowo-Wschodniej zaczął powstawać w latach 60-tych XX wieku. Oprócz celów ekonomicznych, miał on za zadanie uzależnić kraje Bloku Wschodniego od dostaw z ZSRS. Znalazło to wyraz w stosowanej przez Moskwę tzw. doktrynie Falina-Kwicińskiego, zakładającej zastąpienie wpływu …

PGNiG Raport 2019

Do­sta­wy ga­zu ziem­ne­go do Pol­ski z za­gra­ni­cy w la­tach 2015–2019 w mld m3. W 2019 r. za­ku­py ga­zu z im­por­tu wy­nio­sły 162,9 TWh (14,9 mld m 3 ). Zm­niej­szy­ły się za­ku­py …

Wprowadzenie nowego produktu na rynek

Jest to konkretny plan używany do wprowadzenia nowego produktu lub nowej wersji istniejącego produktu lub wprowadzenia aktualnego portfolio, na nowy rynek. Możesz również użyć GTM, aby przeprowadzić ekspansję na inny rynek. Ponieważ GTM obejmuje nową lub znacznie zmodyfikowaną ofertę, strategia GTM bardzo różni się od …

Podsumowanie działalności branży energetycznej i …

Przykładem może być wprowadzenie obowiązku wskazania przez operatora sieci dystrybucyjnej, w przypadku odmowy przyłączenia do sieci, kosztów tzw. komercyjnego przyłączenia do sieci. Na etapie prac …

Działania UE w odpowiedzi na kryzys energetyczny

Komisja ściśle monitoruje środki mające na celu ograniczenie zapotrzebowania. Wstępna analiza na podstawie sprawozdań 15 państw członkowskich pokazuje, że w sierpniu i wrześniu 2022 r. zużycie gazu w UE było o około 15 proc. niższe niż średnia z poprzednich pięciu lat. Podobne wysiłki będą potrzebne co miesiąc do marca 2023 r.

Pomimo pandemii europejski hurtowy rynek gazu …

Ceny gazu na giełdach wzrosły, a do końca roku przekroczyły poziomy z 2019 roku. Wprowadzanie wspólnych regulacji przynosi rezultaty. Pomimo rekordowej …

L_2023002PL.01000901.xml

Artykuł 1. 1. Zezwala się na wprowadzanie na rynek w Unii częściowo odtłuszczonego proszku z Acheta domesticus (świerszcza domowego). Częściowo odtłuszczony proszek z Acheta domesticus (świerszcza domowego) włącza się do unijnego wykazu nowej żywności określonego w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2017/2470. 2.

Wprowadzenie produktu na rynek krok po kroku – …

Wprowadzenie na rynek nowego produktu to wieloetapowy proces. Nie ma znaczenia, co to będzie – aby odnieść sukces, niezbędne jest przygotowanie odpowiedniej strategii. Bez niej działania będą chaotyczne, a nawet nie do końca przemyślane, co utrudni dotarcie do potencjalnych klientów lub nawet negatywnie wpłynie na wizerunek marki.

Ulga produkcyjna

Przez wprowadzenie na rynek nowego produktu rozumie się działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu w odniesieniu do produktu powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo - rozwojowych certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży. Koszty produkcji próbnej

Unijny rynek gazu: rewolucyjne zmiany i widmo …

W konsekwencji wszystkich tych kroków w 2022 r. doszło do przetasowania dotychczasowych szlaków i źródeł dostaw gazu (w tym LNG) do Europy, ale i na skalę …

Rynek gazu w Polsce

Rynek gazu w Polsce - kierunki rozwoju. Rozdzielenie hurtowej i detalicznej sprzedaży w PGNiG, uruchomienie hurtowego obrotu gazem poprzez giełdę, ochrona odbiorców wrażliwych, a w przyszłości …

Weszły w życie nowe przepisy: zakaz sprzedaży „door-to …

Przedstawiciele handlowi, nastawieni na maksymalizację swoich zarobków, wykorzystywali niewiedzę odbiorców w gospodarstwach domowych, w szczególności osób starszych, i często skłaniali ich do zawarcia niekorzystnej umowy. Wprowadzenie zakazu zawierania umów sprzedaży gazu i energii poza lokalem przedsiębiorstwa nie ogranicza …

Jak założyć hurtownię internetową? Sprzedaż B2B w e …

Czas czytania: do 7 minutW wirtualnej przestrzeni pojawia się coraz więcej e-sklepów. To rodzaj serwisów, na których dochodzi do kupna i sprzedaży towarów online. Sklepy internetowe należą do branż e-commerce i oferują najczęściej handel w modelu B2C (business-to-consumer), czyli relacja sprzedażowa nawiązuje się pomiędzy właścicielem …

Urząd Regulacji Energetyki

RYNEK HURTOWY. Zakupy gazu z zagranicy na potrzeby odbiorców w Polsce, w ilości 154,5 TWh, uzupełniane były gazem pochodzącym ze źródeł krajowych w ilości 39,8 …

Gaz ziemny

Taryfy na gaz w 2023 roku. W rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi zamrożono także stawki opłat dystrybucyjnych na poziomie z ostatniej taryfy dla usług dystrybucji stosowanej w 2022 r. URE ...

C_2022323PL.01010101.xml

Należy usprawnić takie inicjatywy jak międzynarodowe obserwatorium emisji metanu (IMEO) oraz wykorzystanie technologii satelitarnych do wykrywania wycieków, a także nadać im priorytet. Należy zakazać w UE praktyk polegających na nieuzasadnionym uwalnianiu gazu do atmosfery i spalaniu gazu w pochodni.

Rynek stali: produkcja globalna i polska

Postpandemiczne ożywienie można było zauważyć w różnych branżach na całym świecie. Globalna produkcja stali w 2021 r. wzrosła do 1 mld 951 mln t, tj. o 3,8%, co było nowym rekordem produkcji stali surowej w historii światowego hutnictwa.Na rynku europejskim zwiększono aż o 15% produkcję stali, osiągając poziom ponad 152 mln t.

Charakterystyka rynku paliw gazowych

2022. RYNEK HURTOWY. Zakupy gazu z zagranicy na potrzeby odbiorców w Polsce, w ilości 154,5 TWh, uzupełniane były gazem pochodzącym ze źródeł krajowych w ilości …

Po dywersyfikacji

Wprowadzenie Rynek gazu ziemnego i jego ewolucja ze względu na specyfikę tego źródła energii cechował się dużą odrębnością w porów-naniu do innych sektorów gospodarki. …

BADANIA MARKETINGOWE. BADANIA RYNKU. Jak poznać i …

A może planujesz wprowadzenie na rynek nowej kategorii / oferty, szukasz nowych możliwości rozwoju, masz wątpliwości czy Twoje pomysły idą w dobrym kierunku. To szereg sytuacji, które w mniej lub bardziej zaawansowany sposób możesz diagnozować, badać, testować za pomocą różnych dostępnych metod i w efekcie podejmować dalsze ...

PGNiG Raport 2019

W 2019 r. zakupy gazu z importu wyniosły 162,9 TWh (14,9 mld m 3).Zmniejszyły się zakupy gazu z kierunku wschodniego – o 1,0 TWh (ok. 0,1 mld m 3) mniej względem 2018 r.Istotnie wzrosły dostawy LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji z poziomu 29,8 TWh (2,7 mld m 3) w …

UOKiK

Prezes UOKiK wszczęła postępowanie antymonopolowe w sprawie nadużywania pozycji dominującej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo na …

Po dywersyfikacji

Wprowadzenie Rynek gazu ziemnego i jego ewolucja ze względu na specyfikę tego źródła energii cechował się dużą odrębnością w porów-naniu do innych sektorów gospodarki. Specyfika ta była szcze-gólna w Polsce, gdzie poza naturalnymi uwarunkowaniami sektora gazowego należało brać pod uwagę także krajowe oko-

Ropa i gaz dla UE to 20 proc. budżetu Rosji. PIE: to jedno z …

Z Rosji pochodzi ok. 40 proc. importowanego gazu, 25 proc. ropy naftowej i 45 proc. węgla. Dochody Federacji Rosyjskiej ze sprzedaży ropy i gazu do Unii Europejskiej stanowią ok. 20 proc. budżetu, dlatego ewentualne embargo silnie uderzyłoby w rosyjską gospodarkę. - Wymaga to jednak zbudowania alternatywnych źródeł dostaw …

Będzie interwencja na hurtowym rynku energii. Rząd ustala …

Energetyka Zawodowa. Ceny Energii. Będzie interwencja na hurtowym rynku energii. Rząd ustala maksymalne ceny. Rząd chce przyjąć cenę maksymalną na rynku bilansującym oraz urealnić koszty pracy elektrowni w sytuacjach kryzysowych. Publikacja: 13.09.2022 11:21. Foto: Adobe Stock.

HURTOWE CENY GAZU

Oszałamiające zyski Orlenu. Koncern pławi się w gotówce, składki solidarnościowej unika związane ze sprzedażą, dystrybucją i wydobyciem gazu oraz segment rafineria. Zysk EBITDA Lifo segmentu rafineria, czyli zyski z produkcji i hurtowej sprzedaży paliw Orlenu wyniosły w pierwszym kwartale tego roku prawie 5,5 mld zł w porównaniu do zaledwie …

Liberalizacja rynku gazu w Polsce – założenia i realizacja

Podstawowym celem reformy sektora gazowego w Polsce jest przejście z modelu w pełni regulowanego rynku gazu do modelu rynku liberalnego. Pierwszy charakteryzuje się dominującą pozycją jednego pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa oraz urzędowym zatwierdzaniem cen gazu ziemnego przez urząd regulacyjny, dbający aby monopolista …

Wewnętrzny rynek energii | Noty tematyczne o Unii …

Wewnętrzny rynek energii. W celu ujednolicenia i liberalizacji wewnętrznego rynku energii w UE od 1996 r. przyjęto środki służące rozwiązaniu kwestii dostępu do rynku, jego przejrzystości i regulacji, ochrony konsumentów, wspierania połączeń międzysystemowych i odpowiedniego poziomu dostaw. Środki te mają na celu zbudowanie ...

Raport,,Przemysł i handel naftowy 2022": zużycie paliw w …

Rekordowy wzrost światowego popytu na ropę naftową, wojna w Ukrainie oraz zmiana kierunku importu surowców w związku z sankcjami nałożonymi na Rosję znacząco wpłynęły na ceny paliw gotowych – wynika z raportu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. W efekcie tych zdarzeń średnia cena benzyny EU95, w …

Przykładowy biznesplan

Przykładowy biznes plan: założenia. Przedmiotem biznes planu jest ocena przedsięwzięcia polegającego na zakupie i prowadzeniu stacji paliw płynnych wraz z częścią motelowo-restauracyjną (dalej …

Kategoria